Skanery X-RAY RTG


Promieniowanie jonizacyjne posiada na tyle dużą energię, aby móc przeniknąć przez materię np. człowieka, wodę, ścianę. Urządzenia RTG są niezastąpione przy nieinwazyjnej kontroli bagażu, obiektów, pojazdów. Pamiętajmy jednak, iż promieniowanie jonizacyjne nie jest wyczuwalne żadnym ludzkim zmysłem. Może być bardzo niebezpieczne. Skuteczne posługiwanie się tymi urządzeniami wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji operatorów ale także znajomości odpowiednich aktów prawnych i spełnienia wszelkich uwarunkowań formalnych.

Kompendium wiedzy RTG


Obowiązki użytkownika

Odpowiedzialność i obowiązki użytkownika

Akty prawne

Regulacje obowiązujące na terenie RP

Fizyka promieniowania

Zjawiska fizyczne na których oparte są urządzenia

Bezpieczeństwo

Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń RTG

Obowiązki użytkownika


Odpowiedzialność

Przepisy funkcjonujące na terenie RP mówią: odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań w zakresie wykonywania działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, a z taką sytuacją mamy do czynienia podczas uruchamiania i obsługi urządzeń rentgenowskich ponosi Kierownik jednostki organizacyjnej.
Nieprzestrzeganie przepisów prawnych i wymagań związanych z użytkowaniem urządzeń RTG może pociągnąć za sobą poważne sankcje. Wymagane jest między innymi wdrożenie znormalizowanych procedur wykonawczych, przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, przygotowanie stosownej dokumentacji, dystrybucja i zastosowanie znaków ostrzegawczych przed niebezpieczeństwem promieniowania oraz innych specjalnych zawiadomień, przeglądy okresowe i utrzymanie urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich funkcjonowania. Ważne jest, by się z z tymi wymaganiami szczegółowo zapoznać lub skorzystać z pomocy inspektora ochrony radiologicznej. Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. W odpowiedzialności nabywcy urządzenia jest upewnić się, czy skaner rentgenowski jest zainstalowany, działa i jest użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami rządowymi.

Instytucje

Skaner rentgenowski powinien zostać zarejestrowany we właściwej agencji rządowej. W Polsce organem wydającym zezwolenia jest: Państwowa Agencja Atomistyki. Urzędowy termin udzielenia zezwolenia to 30 dni. Taka rejestracja powinna nastąpić zanim skaner rentgenowski zostanie uruchomiony. Instutucją, która zajmuje się dozymetrią, ochroną radiologiczną jest: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Działania

Osoba odpowiedzialna za użytkowanie urządzeń RTG zobowiązana jest do upewnienia się, iż wykonanno następujące działania zanim urządzenia zostały uruchomione operacyjnie:

 • Zarejestrowano urządzenie rentgenowskie poprzez odpowiendnią agencję lokalną/państwową/międzynarodową
 • Ustalono kontrole początkowe i okresowe wykonywane przez odpowiednią agencję lub autoryzowaną firmę
 • Wprowadzono zgodnie z przepisami prawnymi znormalizowane procedury wykonawcze oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa promieniowania
 • Przygotowano odpowiednie miejsce do instalacji urządzeń w miejscu pracy, zostawiając wystarczającą ilość miejsca dla użytkowników przeprowadzających kontrolę
 • Oznakowano ekspozycję na promieniowanie rtg za pomocą odpowiednich znaków ostrzegawczych, jeśli wymagane
 • Ustalono protokół postępowania w przypadku identyfikacji obiektów niedozwolonych (np. broni lub materiałów wybuchowych)

Ocena narażenia pracowników nie musi odbywać się poprzez indywidualną dozymetrię, może to być dozymetr środowiskowy (najłatwiejszy i najtańszy sposób), lub kwartalne pomiary za pomocą wywzorcowanego przyrządu (nie musi być własny, można np.: wynająć kogoś do wykonania takich pomiarów takie usługi świadczy również Arida sp. z o.o.)

Dokumenty

Podstawowy komplet dokumentów do których należy zapewnić stały dostęp ze względu na wymagania w zakresie ochrony radiologicznej: jest nastepujący:

 • ZPPA - Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego (podpisany przez uprawnioną osobę)
 • PZJ - Program Zapewnienia Jakości (podpisany przez uprawnioną osobę)
 • WPPA - Wniosek, który został złożony do PAA (podpisany przez uprawnioną osobę)
 • OTU - Opis techniczny urządzenia i instrukcja obsługi
 • PMCA - Plan miejsca gdzie będzie usytuowany aparat
 • LOP - Lista osób pracujących przy RTG
 • PRGS - Program szkolenia pracowników z ochrony radiologicznej
 • KUI - Kopia uprawnień inspektora (nie dotyczy istytucji takich jak muzea, lotniska, sądy)
 • LOPRGS - Lista osób, które przeszły szkolenie PRGS - co 5 lat (z podpisami pracowników)
 • LOZPAP - Lista osób przeszkolonych w ZPAP (co 2-3 lat) (z podpisami pracowników)
 • KBL - Kopie badań lekarskich wszystkich uprawnionych pracowników LOP
 • PPS - Protokół z pomiarów środowiska pracy pracowników
 • PKU - Protokoły z kontroli urządzenia u klienta
 • RP - Regulamin pracy (podpisany przez uprawnionych pracowników)
 • KSWUD - Kopia świadectwa wzorcowania przyrządu dozymetrycznego

Dokumenty powinny być podpisane wg reprezentacji i rzetelnie przygotowane. W przypadku urządzeń ARIDA - producent wspiera proces przygotowania podstawowcych dokumentów umożliwiających rejestrację urządzeń i pozyskanie wymaganych zezwoleń.


Zgłoś zapotrzebowanie na dokumenty

Akty prawne


Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 3, poz. 18)
tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1689)
tekst jednolity z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 276)
tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 264)
Rozdział 2. Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Art. 4. [Zezwolenie] 1. Wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na: 1) wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu, transporcie lub stosowaniu materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego i obrocie nimi, a także na wzbogacaniu izotopowym, 2) budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych, 3) budowie, eksploatacji, zamknięciu i likwidacji składowisk odpadów promieniotwórczych, 4) produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi urządzeniami, 5) uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, 6) uruchamianiu pracowni, w których maja być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, 7) zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657), obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium tych wyrobów i wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze, 8) zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badan naukowych - wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, z zastrzeżeniem art. 6 pkt 1. 2. Działalność polegająca na dodawaniu substancji promieniotwórczych do żywności, zabawek, osobistych ozdób lub kosmetyków oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium takich wyrobów jest zabroniona.

Fizyka promieniowania


Przedstawione poniżej pojęcia, definicje i zasady stanowią elementarną wiedzę związaną z budową materiałów na poziomie cząsetek, zjawiskami fizycznymi dotyczącymi promienowania jonizacyjnego, oraz budowy urządzeń rentgenowskich. Tematyka tutaj zebrana stanowi istotny i podstawowy element kursów związanych z użytkowaniem, eksploatacją urządzeń RTG w Polsce i na świecie. W przypadku głębszego zainteresowania tą problematyką zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Prosimy o email : info@arida.pl

Definicje

Cząstki elementarne - do niedawna obowiązywała następująca definicja - cząstka elementarna to cząstka, będąca podstawowym budulcem, czyli najmniejszym i nieposiadającym wewnętrznej struktury. Niemniej pojęcie to ze względów historycznych ma trochę inne znaczenie. Wśród fizyków nie ma obecnie jednomyślności w uznaniu definicji cząstki elementarnej, choć przeważa pogląd: Cząstkami elementarnymi są te wszystkie cząstki, które są niezbędne do wyjaśnienia własności wszystkich form materii, i tylko te, których nie można wyjaśnić przez inne cząstki. Z definicji tej wynika, że są one jednocześnie podstawowym budulcem materii i nie posiadają wewnętrznej struktury. Z cząstek elementarnych zbudowane są wszystkie inne cząstki. Na przykład atomy zbudowane są z mniejszych cząstek takich jak elektrony, protony i neutrony. Protony i neutrony są również cząstkami złożonymi z innych, bardziej podstawowych cząstek – kwarków.

Rodzaje cząstek elementarnych

 • Foton (masa spoczynkowa=0 ładunek elektryczny=0)
 • Elektron (masa spoczynkowa = 9,1*10 -28 g ładunek elektryczny = 1,6*10-19C ujemny)
 • Pozyton (masa spoczynkowa = 9,1*10 -28 g ładunek elektryczny = 1,6*10-19C dodatni)
 • Proton (masa spoczynkowa = 1863*9,1*10 -28 g ładunek elektryczny = 1,6*10-19C dodatni)
 • Neutron (masa spoczynkowa = 1838*9,1*10 -28 g ładunek elektryczny = 0 )
 • Neutrino (masa spoczynkowa = 0 ładunek elektryczny=0)

Atom podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym. Atom to najmniejsza część pierwiastka chemicznego, która posiada jeszcze jego właściwości chemiczne. Atomy mają rozmiary rzędu 10−10 m i masę rzędu 10−26 – 10−25 kg. Można je obserwować przez skaningowy mikroskop tunelowy. Ponad 99,9% masy atomu jest zawarte w jego jądrze. Jądro atomowe zbudowane jest z nukleonów: protonów o dodatnim ładunku elektrycznym i elektrycznie obojętnych neutronów. Chmurę elektronową tworzą elektrony związane z jądrem przez oddziaływanie elektromagnetyczne. Podobne oddziaływanie pozwala atomom łączyć się w cząsteczki. Atom jest elektrycznie obojętny, gdy liczba elektronów jest równa liczbie protonów. W przeciwnym przypadku ma ładunek i nazywany jest jonem.

Jonizacja zjawisko powstawania jonu, czyli kationu bądź anionu, z obojętnego atomu lub cząsteczki. Energia potrzebna do jednostkowej jonizacji atomu, tzn. oderwania jednego elektronu z atomu, maleje ze wzrostem numeru okresu (większa odległość od jądra i słabsze siły przyciągania elektronu z powłoki walencyjnej), a generalnie (z licznymi wyjątkami, biorąc pod uwagę kolejne wartości) rośnie wraz ze wzrostem numeru grupy. Z jonizacją związane jest zjawisko rekombinacji, czyli proces odwrotny, polegający na zobojętnianiu jonów. Przebiega przez połączenie swobodnych elektronów z jonami dodatnimi, na łączeniu się jonów o przeciwnych znakach w obojętne cząsteczki. W warunkach równowagi tempo jonizacji jest równe tempu rekombinacji, co powoduje utrzymywanie się stałego stopnia jonizacji danego ośrodka.

Jonizacja może się ona odbywać na kilka sposobów:
Na poziomie atomowym:

 • zderzenie atomu z cząstką o wysokiej energii np. protonem, elektronem lub cząstką α;
 • na skutek wzajemnych zderzeń obojętnych atomów o dużej energii kinetycznej – jonizacja termiczna;
 • poprzez wybicie elektronu z powłok atomowych w wyniku absorpcji kwantu promieniowania elektromagnetycznego;
 • w wyniku wyrzucenia z atomu elektronu po wychwycie elektronu przez jądro;
 • wielofotonowa jonizacja powyżej progu.

W ten sposób powstają wolne jony dodatnie i swobodne elektrony, które przyłączając się do obojętnych atomów tworzą jony ujemne;
Na poziomie cząsteczki:

 • poprzez rozpad wiązań chemicznych, w wyniku czego jedna część cząsteczki zachowuje oba elektrony wcześniej uczestniczące w wiązaniu; jeśli taki rozpad następuje pod wpływem rozpuszczalnika, to nosi on nazwę dysocjacji elektrolitycznej – w ten sposób powstają luźne pary jonowe;
 • poprzez reakcję chemiczną, w której jedna cząsteczka (donor) dostarcza elektrony drugiej (akceptor), jednak nie ulegają przy tym rozbiciu żadne wiązania – nazywa się to jonizacją chemiczną – w ten sposób również powstają luźne pary jonowe;

Energia jonizacji, potencjał jonizacyjny atomu lub cząsteczki – minimalna energia, którą należy dostarczyć, aby oderwać elektron od atomu danego pierwiastka lub cząsteczki. Przy jonizacji atomu znajdującego się w stanie podstawowym używa się określenia "pierwszy potencjał jonizacyjny"; przy odrywaniu kolejnych elektronów mówi się o drugim, trzecim, n-tym potencjale jonizacyjnym, określając w ten sposób energię potrzebną do oderwania n-tego elektronu po wcześniejszym oderwaniu n - 1 elektronów. Kolejne potencjały jonizacyjne (szczególnie pierwszy) są wielkościami charakterystycznymi dla atomów i cząsteczek i decydują o ich własnościach fizycznych i chemicznych, dlatego podawane są w tabelach właściwości pierwiastków. Potencjał jonizacyjny podaje się w jednostkach energii na atom (elektronowolt na atom) lub na mol atomów (kilodżul/mol).

Bezpieczeństwo


Naturalne źródła promieniowania jonizującego.

 • Promieniowanie pochodzące od naturalnych nuklidów w skorupie ziemskiej
 • Promieniowanie kosmiczne
 • Izotopy promieniotwórcze K-40, C-14 wchodzące w skład organizmu jako domieszki stabilnego potasu i węgla
 • Śladowe izotopy: RA226, Th-232, CS-137, Sr-90

Roczne dawki promieniowania od źródeł naturalnych.

 • Polska - 2,4 mSv
 • Brazylia - 5 mSv
 • Egipt - 4 mSv

Zagrożenia mogą pochodzić od :

 • Promieniowania pierwotnego
 • Promieniowania rozproszonego
 • Promieniowania ubocznego

Przebywanie w obszarze wiązki promieniowania pierwotnego (bardzo duża moc) niesie ryzyko otrzymania wysokich dawek promieniowania. Promieniowanie pierwotne padając na powierzchnię może ulegać rozproszeniu, dlatego też zagrożenie może występować w pobliżu materiału rozpraszającego. Rozproszenie jest zależne od rozmiaru obiektu rozpraszającego oraz od jego gęstości (większe rozproszenie występuje w materiałach lekkich). Promieniowanie uboczne - to promieniowanie przenikające przez obudowę lampy.