Serwis

Polski producent = polski serwis. To jedna z najsilniejszych wartości produktów ARIDA. Nabywając urządzenie, otrzymujecie Państwo doskonały, najkorzystniejszy cenowo serwis na terenie całej Polski. Naprawa w przeciągu kilku godzin, urządzenia zastępcze, modernizacje do wyższych parametrów – to wszystko jest możliwe. Z tego powodu nasza oferta serwisowa jest tak rozbudowana. Zachęcamy do zapoznania się z pakietem usług serwisowych.

Produkty serwisowe


Opieka

Gwarancje i opieka

Przeglądy

Przeglądy sprzętu

Naprawy

Uszkodzonych urządzeń

Logistyka

Dojazdy i transport

Elektroniczna Książka Serwisowa

Opieka gwarancyjna (bezpłatna) jest realizowana w ramach umowy gwarancyjnej w oparciu o zestaw parametrów SLA (Service Level Agreement) właściwy dla danego kontraktu. Opieka gwarancyjna może obejmować okres od 1 do 5 lat, w zależności od oferty.

Ze względu na fakt, iż u wielu naszych klientów urządzenie skanujące stanowią istotny element infrastruktury krytycznej, dla produktów ARIDA rekomenduje się zakres opieki gwarancji rozszerzony w stosunku do standardowego. SLA w takich przypadkach oparte jest często na usłudze 24/7.

W ramach opieki gwarancyjnej realizowane jest usuwanie poprawnie zgłoszonych usterek oraz zatwierdzonych przez producenta jako gwarancyjne. O sposobie naprawy decyduje gwarant. Warunki opieki gwarancyjnej reguluje umowa kontraktowa i w ramach umowy ten rodzaj opieki jest bezpłatny. Zgłoszenie gwarancyjne realizowane jest poprzez platformę www.arida.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Usługa Serwisu eksploatacyjnego (zwanego inaczej cyklicznym /okresowym płatnym) polega na wymianie niesprawnych, jak i zużytych części urządzenia ARIDA. W zakresie usługi jest przegląd, naprawa oraz badania dozymetryczne. Warunki usługi serwisu eksploatacyjnego regulowane są w umowie kontraktowej. W ramach umowy ten rodzaj serwisu jest płatny. Zgłoszenie zapotrzebowania na przeprowadzenie usługi serwisowej w zakresie eksploatacji realizuje się poprzez platformę www.arida.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Dbając o dyspozycyjność urządzeń firmy ARIDA, usługa serwisowa może być realizowana wykorzystując przestoje podczas wolnej zmiany w dni wolne od pracy orazpodczas wieczornych zmian pracy użytkowników. Każde urządzenie ARIDA ma założoną elektroniczną książkę serwisową w ramach której rejestrowane są wszystkie działania serwisowe, oraz weryfikowane parametry SLA.

Przeglądy to usługi mające na celu utrzymnie oczekiwanych parametrów technicznych urządzeń. Cel ten osiągamy poprzez określnie stanu technicznego każdego apartu dzięki czemu możliwe jest utrzymywanie przez niego oczekiwanych parametrów funkcjonalnych. Dlaczego warto podpisać umowę na przegląd? Podpisanie umowy jest korzystne dla Klienta, bowiem Dział serwisu dba o regularność przeglądów, nadzoruje pracę urządzeń, monitoruje ich stan. Terminy działania serwisu są zaplanowane z wyprzedzeniem i uzgodnione z Klientem.

Wyróżniamy następujące rozaje przeglądów:
Przegląd inicjacyjny - wykonywany jest w sytuacji, gdy urządzenie nie było poddawane przeglądom okresowym ponad 12 miesięcy, a wznawia się cykliczną usługę serwisu eksploatacyjnego lub realizuję naprawę.
Przegląd podstawowy - wykonywany jest w sytuacji, gdy urządzenie jest poddawane regularnym (przynajmniej raz w roku) przeglądom okresowym.
Przegląd rozszerzony – gdy maszyna oprócz sprawdzenie funkcjonalnego oraz technicznego będzie poddana auaktualnieniu systemu / software lub rozszerzeniu funkcjonalnemu zwana dalej modernizacją.

Czynności realizowane podczas przeglądu inicjacyjnego : czas realizacji 12-16 h

 • Założenie elektronicznej książki serwisowej,
 • Przeszkolenie użytkowników i administratorów,
 • Pełen zakres przeglądu podstawowego,
 • Pełen zakres przeglądu rozszerzonego,

Czynności realizowane podczas przeglądu podstawowego : czas realizacji 3-5 h

 • Sprawdzenie pokryw zewnętrznych,
 • Sprawdzanie stanu i przepuszczalności dla kurtyn ołowianych,
 • Sprawdzenie zużycia taśmy przenośnika i konserwacja taśmy,
 • Sprawdzenie silników elektrycznych,
 • Sprawdzenie przycisków panelu sterowania,
 • Testowanie generatora,
 • Testowanie szeregowych portów komunikacyjnych,
 • Ocena stanu kolimacji
 • Testowanie i kalibracja detektorów,
 • Sprawdzenie wyłączników awaryjnych,
 • Sprawdzenie przełączników blokad bezpieczeństwa,
 • Sprawdzenie kabli łączących komponenty pod kątem naprężenia i uszkodzeń,
 • Kontrola połączeń sygnałowych,
 • Sprawdzenie kabli uziemiających,
 • Sprawdzenie komputera,
 • Sprawdzenie wentylatorów chłodzących,
 • Sprawdzanie sprawności zasilania,
 • Weryfikacja funkcjonalności skanowania i jakości obrazu,
 • Pomiary dozymetryczne emisji promieniowania w podstawowych punktach wokół urządzenia.
 • Ogólna ocena stanu systemu
 • Lokalizacja ewentualnych potencjalnych usterek
 • Przygotowanie protokołu

Czynności realizowane podczas przeglądu rozszerzonego : czas realizacji 6-10 h

 • Pełen zakres przeglądu podstawowego,
 • Poprawa połączeń zasilających,
 • Sprawdzanie wyosiowania taśmy przenośnika i ewentualna poprawa osiowości,
 • Sprawdzenie luzu taśmy przenośnika i ewentualne naprężenie taśmy,
 • Sprawdzenie wałka nośnego, smarowanie,
 • Regeneracja panelu jeśli wystąpiły uszkodzenia,
 • Przeprowadzenie procedury pełnego cyklu wygrzewania generatora,
 • Regeneracja wyłączników awaryjnych, jeśli są uszkodzone,
 • Regeneracja przełączników blokad bezpieczeństwa jeśli są uszkodzone,
 • Regeneracja połączeń sygnałowych w razie konieczności,
 • Wymiana kabli uziemiających w razie konieczności,
 • Test całościowy komputera,
 • Oczyszczenie obudowy, ekranu monitora
 • Odkurzenie kurzu wewnątrz urządzeń mechanicznych i elektronicznych,
 • Czyszczenie łopatek wentylatorów chłodzących,
 • Uzupełnienie wszystkich elementów mocujących, konserwacja połączeń,
 • Poprawa sprawności zasilania w razie konieczności,
 • Sprawdzenie zajętości twardego dysku komputera i archiwizacja danych,
 • Instalacja najnowszej wersji oprogramowania ARIDA

Usługa naprawy ma na celu przywrócenie do pracy uszkodzonego urządzenia. Naprawa powinna być poprzedzona diagnozą. W diagnozowaniu podzespołów urządzenia pomocny jest w pierwszej kolejności wywiad przeprowadzony przez pracownika działu serwisu ARIDA z administratorem urządzenia po stronie Klienta zakończony notatką z uzgodnień. W wyniku takiego wywiadu następuje ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia poszczególnych komponentów oraz jego wycena w formie pisemnej. Jeśli urządzenie ARIDA wyposażone jest w moduł interfejsu zdalnego podłączania, część czynności diagnostycznych wykonywana jest zdalnie poprzez sieć internet z wykorzystaniem procedury bezpiecznego połączenia (autoryzacja dynamicznym kodem pin). Opłatę za czynności diagnostyczne oraz naprawcze oblicza się według stawki godzinowej pomnożonej przez liczbę godzin poświęconych na wykonanie tych czynności. Na całkowity koszt naprawy składają się czas poświęcony na czynności naprawcze, koszt zużytych części i materiałów oraz logistyka. Termin naprawy ustalany jest na podstawie dostępności mocy przerobowych Serwisu Arida.

Koszty Logistyczne Naprawa maszyn (w ramach możliwości technicznych) może być realizowana na miejscu u klienta. W tym wypadku do ceny usług należy doliczyć koszt przyjazdu samochodu serwisowego jak również uzasadniony koszt noclegu. Jeśli jednak naprawa nie może być realizowana w siedzibie zamawiającego maszyna zabierana jest transportem odpowiednio dostosowanym do tego celu. W celu jak najlepszej optymalizacji kosztowej Usługi kalkulowane są poprzez wyliczenie kosztów przejazdu i noclegu przedstawiciela serwisu loko Bełchatów (centralny punkt w Polsce). Zarówno termin wizyty serwisu, jak i koszt logistyczny musi być zatwierdzony przez zleceniodawcę na podstawie przedstawionej oferty wykonawcy.

 • koszt dojazdu (standardowa kilometrówka delegacyjna - 0,8358 zł/km) liczone z loko Bełchatów (centralna Polska)